أدوية الوصفه الطبية

كلافوكس دراي شراب

2.640 د.ك. 0.000 د.ك.

سيفيم 400 مج 6 كابسوله

3.730 د.ك. 0.000 د.ك.

إتراكيم 100 مجم 15 كبسولات

8.980 د.ك. 0.000 د.ك.

زيلوبروكت 10 أقراص

1.100 د.ك. 0.000 د.ك.

إتراكيم 100 مجم 4 كبسولات

2.890 د.ك. 0.000 د.ك.

أزوميسين 200 مجم لكل 5 مل معلق 30 مل

3.290 د.ك. 0.000 د.ك.

كليرميد 500 مج 14قرص

5.820 د.ك. 0.000 د.ك.

هيدروكورتيزون 100 مجم آي ام او آي في 1 امبوله

0.520 د.ك. 0.000 د.ك.

نيجازول 500 مجم 20 قرص

1.970 د.ك. 0.000 د.ك.

سيكلور ام ار500 مجم 10 قرص

3.470 د.ك. 0.000 د.ك.

سيكلور ام ار 750مجم 10 قرص

4.240 د.ك. 0.000 د.ك.

دايفوبيت مرهم 60 جرام

14.950 د.ك. 0.000 د.ك.

نورديتروبين 5 مجم 1.5 مل نورديلر 1 قلم

44.370 د.ك. 0.000 د.ك.

بانديرم كريم 15 جم

0.900 د.ك. 0.000 د.ك.

ديبوجوي 30 ملجم 6 أقراص

6.950 د.ك. 0.000 د.ك.

ميكوسات شراب 30 مل

0.310 د.ك. 0.000 د.ك.

نيوديكس نقط للعين والاذن 10 مل

0.660 د.ك. 0.000 د.ك.

نيوسيبرو 500 جم 10 أقراص

3.690 د.ك. 0.000 د.ك.

تريفلوكان 150 مجم 1 كبسولة

1.210 د.ك. 0.000 د.ك.

فليكسوتايد 125 مكجم ايفوهيلر 60 بخة

5.600 د.ك. 0.000 د.ك.

دالاسين سي 75 مجم 5 مل 80 مل معلق

1.230 د.ك. 0.000 د.ك.

ديكساميد 8 مجم 2 مل محلول للحقن 10 أمبولات

3.120 د.ك. 0.000 د.ك.

دورادوكس 100 مجم 10 كبسولات

1.850 د.ك. 0.000 د.ك.

زيلوبروكت مرهم 20 جم

1.100 د.ك. 0.000 د.ك.

ادفانتان 0.1 % مرهم 20 جم

1.460 د.ك. 0.000 د.ك.

سيريتايد 50 مكجم 120 بخه

8.320 د.ك. 0.000 د.ك.

فيراسيتس 5 % 5 لزقات

12.160 د.ك. 0.000 د.ك.

زيفاكسان 200 ملجم 12 قرص

10.460 د.ك. 0.000 د.ك.

فيوسيباكت ب كريم 15 جم

1.250 د.ك. 0.000 د.ك.

ديكا دورابولين 50 مجم 1 مل 1 أمبولات

2.940 د.ك. 0.000 د.ك.

سبترين 20 قرص

1.480 د.ك. 0.000 د.ك.

ليفترا 10 مجم 4 اقراص

6.530 د.ك. 0.000 د.ك.

زينات 250 مجم 5 مل 50مل معلق

3.330 د.ك. 0.000 د.ك.

زينات 125 مجم 5 مل 50مل معلق

2.380 د.ك. 0.000 د.ك.

تالجان 0.25 مجم مل 2 مل 20 جرعة

5.680 د.ك. 0.000 د.ك.

ويلبيترين اكس ال 150 مجم 30 قرص

6.770 د.ك. 0.000 د.ك.
1 2 3 4 5 6